Tietosuojaseloste

Hiekan taidemuseo / Kustaa Hiekan Säätiö

Tietosuojaseloste 9.8.2023

1 Rekisterinpitäjä
Hiekan taidemuseo / Kustaa Hiekan Säätiö
Pirkankatu 6 33210 Tampere
sähköposti: kustaa @ hiekantaidemuseo.fi
puhelin 050 523 7251

2 Rekisterin vastuuhenkilö
Museonjohtaja Carita Kivioja
etunimi.sukunimi@hiekantaidemuseo.fi

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Museonjohtaja Carita Kivioja
etunimi.sukunimi@hiekantaidemuseo.fii

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste
Käyttötarkoitus: rekisteritietoja käytetään kontaktointiin.
Museolain (729/1992, 877/2005) mukaisesti museo huolehtii kulttuuri- ja taideperintöaineistojen sekä niihin liittyvän tiedon keräämisestä, säilyttämisestä, välittämisestä ja tutkimuksesta. Rekisteriin kuuluville tiedotetaan Hiekan taidemuseon toiminnasta sekä sillä ylläpidetään kutsuvierastilaisuuksien kutsuvieraslistoja. Järjestelmä sisältää henkilötietoja.
Rekisteri perustuu julkisuuslain (621/1999) 18 §:ään hyvästä tiedonhallintatavasta sekä arkistolakiin (831/1994) ja sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin.

5 Rekisterin tietosisältö ja henkilötietojen luokittelu
Rekisteri sisältää tietoja museon asiakkaista: kutsuvieraiden ja sidosryhmien (henkilöitä ja yhteisöjä) nimet, posti- ja sähköpostiosoitteet, tarvittaessa puhelinnumerot. Henkilötietoja luokitellaan nimitiedon, osoitteen ja sähköpostiosoitteen mukaan.

6 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietosisältö kertyy Hiekan taidemuseon oman toiminnan yhteydessä sekä rekisteröidyiltä itseltään:
– kaupunkien, kuntien ja muiden yhteisöjen viranhaltijoiden kohdalla nettisivuilta työyhteystietoina (museot ja muut kulttuurilaitokset ja taidetoimijat, kuvataideopettajat, taiteilijaseurat ja -yhdistykset)
– yhteistyöhankkeiden yhteydessä yhteistyökumppaneilta
– lehdistön edustajilta nettisivuilta ja rekisteröidyn omasta pyynnöstä

7 Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Tietojen säilytysaika
Asiakassuhteen ajan tai kunnes rekisteröity itse ilmoittaa haluavansa tietonsa pois rekisterilistalta tai kunnes huomataan tietojen paikkansapitämättömyys/vanhentuminen.

9 Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi
Ei sisällä automatisoitua päätöksentekoa.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet
A) Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei muodostu.
B) Sähköinen aineisto
Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin ei ole pääsyä Hiekan taidemuseon ulkopuolisilla tahoilla. Museon sisällä käyttöoikeudet on rajattu työtehtävien mukaan.

11 Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:
a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet. Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

14 Valitusoikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.