Tietosuojaseloste

Hiekan taidemuseo
Kustaa Hiekan Säätiö Tietosuojaseloste 1/2
19.6.2018

1.
Rekisterinpitäjä
Hiekan taidemuseo / Kustaa Hiekan Säätiö
Pirkankatu 6 33210 Tampere
sähköposti: kustaa@hiekantaidemuseo.fi
puhelin 050 521 7251

2.
Rekisterin vastuuhenkilö
Museonjohtaja Liisa Rintala
liisa.rintala@hiekantaidemuseo.fi

3.
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa
Museonjohtaja Liisa Rintala
liisa.rintala@hiekantaidemuseo.fi

4.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus sekä käsittelyn
oikeusperuste
Käyttötarkoitus:
Rekisteritietoja käytetään kontaktointiin.
Museolain (729/1992, 877/2005) mukaisesti museo huolehtii
kulttuuri- ja taideperintöaineistojen sekä niihin liittyvän tiedon
keräämisestä, säilyttämisestä, välittämisestä ja tutkimuksesta.
Rekisteriin kuuluville tiedotetaan Hiekan taidemuseon
toiminnasta sekä sillä ylläpidetään kutsuvierastilaisuuksien
kutsuvieraslistoja.
Järjestelmä sisältää henkilötietoja.
Rekisteri perustuu julkisuuslain (621/1999) 18 §:ään
hyvästä tiedonhallintatavasta sekä arkistolakiin
(831/1994) ja sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin

5.
Rekisterin tietosisältö ja
henkilötietojen luokittelu
Rekisteri sisältää tietoja museon asiakkaista.
Kutsuvieraiden ja sidosryhmien (henkilöitä ja yhteisöjä) nimet,
posti- ja sähköpostiosoitteet. Tarvittaessa puhelinnumerot.
Henkilötietoja luokitellaan nimitiedon, osoitteen ja
sähköpostiosoitteen mukaan.

6.
Rekisterin säännönmukaiset
tietolähteet
Tietosisältö kertyy Hiekan taidemuseon oman toiminnan
yhteydessä sekä rekisteröidyiltä itseltään:
Kaupunkien, kuntien ja muiden yhteisöjen viranhaltijoiden
kohdalla nettisivuilta työyhteystietoina (museot ja muut
kulttuurilaitokset ja taidetoimijat, kuvataideopettajat,
taiteilijaseurat ja -yhdistykset).
Yhteistyöhankkeiden yhteydessä yhteistyökumppaneilta.
Lehdistön edustajilta nettisivuilta ja rekisteröidyn omasta
pyynnöstä.

7.
Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8.
Tietojen säilytysaika
Asiakassuhteen ajan tai kunnes rekisteröity itse ilmoittaa
haluavansa tietonsa pois rekisterilistalta tai kunnes huomataan
tietojen paikkansapitämättömyys / vanhentuminen.

9.
Ei sisällä automatisoitua päätöksentekoa.
Hiekan taidemuseo Pirkankatu 6 33210 Tampere www.hiekantaidemuseo.fi
kustaa @hiekantaidemuseo.fi Puhelin: 050 521 7251
Hiekan taidemuseo
Kustaa Hiekan Säätiö Tietosuojaseloste 2/2
19.6.2018
Automatisoitu päätöksenteko ja
profilointi

10.
Rekisterin suojauksen
periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei muodostu
B. Sähköinen aineisto
Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin ei ole pääsyä Hiekan
taidemuseon ulkopuolisilla tahoilla. Museon sisällä
käyttöoikeudet on rajattu työtehtävien mukaan.

11.
Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja
hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena
rekisterin pitäjälle.

12.
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee
ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja
virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin
tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset
henkilötiedot.

13.
Muut henkilötietojen käsittelyyn
liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa
käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:
a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin
käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi
varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa
henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön
rajoittamista;
c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja
käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi;
d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä
odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän
oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.
Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa
suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen
ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista
suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

14.
Valitusoikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus
henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.